Seedbank cali trip
Search
Close this search box.

Víno duše, liána smrti

Pod pojmem ayahuasca si můžeme představit liánu z amazonského pralesa rodu Banisteriopsis nebo také nápoj původem z Jižní a Střední Ameriky, který se z ní připravuje. Dnes je ayahuasca natolik globalizována, že se s jejím užíváním setkáváme po celém světě. A to dokonce i v jiné formě než v nápoji – v kapslích nebo ve směsi ke kouření (changa). Nejčastěji se však pije v rámci ceremonie – rituálu, který obvykle vede zkušený průvodce.

Na výrobu ayahuascy neexistuje přesný recept, postup bývá ritualizován. Aby se dosáhlo plného psychoaktivního účinku, přidává se do nápoje rostlina Psychotria viridis (chacruna). Součástí mohou být i další rostliny, jiné druhy ayahuascy, tabák, andělské trumpety, chaliponga atd.

A teď malá lekce z biochemie – v tomto případě neuškodí, protože je potřeba k alespoň částečnému porozumění mechanismu účinku. Účinné látky v ayahuasce jsou harmin, harmalin a leptaflorin (tetrahydroharmin), tedy beta-karbolinové alkaloidy, které působí jako inhibitory monoaminooxidázy, což je enzym odbourávající tryptaminy v lidském těle (včetně dimethyltryptaminu – ano, DMT je tělu přirozená látka, avšak je konstantně odbouráván enzymem monoaminooxidázou). Chacruna obsahuje hlavní psychoaktivní substanci DMT. Důležitá je kombinace těchto látek, protože alkaloidy v ayahuasce zamezují deaminaci (odbourávání) DMT, který pak působí na nervovou soustavu a vyvolává rozšířený stav vědomí. Zároveň leptaflorin blokuje serotoninové receptory, což vede ke zvýšené hladině dopaminu a serotoninu v mozku. Voilà – psychedelická zkušenost je tu.

Tradiční domorodá medicína Amazonie zahrnující i ayahuascu vychází z filozofie animismu. Ta říká, že zvířata, rostliny, místa i neživé věci mají svého ducha. Nahlédneme-li do rostlinné říše, spatříme hierarchii, na jejímž vrcholu stojí matky rostlin, mezi které patří i ayahuasca, koka aj. Ayahuasca je považována za posvátnou a je národním kulturním dědictvím Peru. Důvodem tohoto zdůraznění je zejména rozdíl v chápání změněných stavů vědomí a kultu rostliny u domorodé a postmoderní společnosti. Do hloubky se o potenciálu i rizicích ayahuascy bude mluvit na konferenci Beyond Psychedelics 2018, která proběhne v červnu v Praze. Tato akce má za cíl sdružit vědce, odborníky, praktiky i zkušené a umožnit jim vyměnit si poznatky, znalosti, informace i teorie týkající se psychedelických látek, včetně ayahuascy.

A jaké to je, když se napiju? Otázka, ke které nemůžeme přidružit jednoznačnou odpověď. Ayahuasca působí ve třech rovinách – fyzické, psychické a spirituální.

Po fyzické stránce můžete zažít třes, zvracení, průjem, závrať a ať se nám to líbí nebo ne, tyto procesy jsou žádoucí, neboť se jedná o fyzickou i duševní očistu. Navíc, zvracení přináší psychologicky významné efekty – uvolnění emocí, ztrátu bažení, pocit osvobození a tak dále. S psychikou dokáže ayahuasca zamávat po emoční stránce, oživují se vzpomínky, časté je i křížení smyslových vjemů (synestezie), možný je prožitek smrti i propojení se jsoucnem. Zmiňují se posvátné, transcendentální, spirituální prožitky. Tohle vše se však dít může, ale také nemusí. Jedná se o individuální záležitost.

Lidi, kteří zakusili sílu tzv. “liány smrti”, k tomu vedly různé důvody od zvědavosti, seberozvoj až po řešení vážných problémů. Výzkumy poukazují na schopnost ayahuascy léčit deprese, úzkosti, závislosti nebo posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD) a poruchy příjmu potravy.

Ayahuasca – zahojení starých šrámů

Současný stav duševního zdraví naší společnosti je alarmující. Každý čtvrtý člověk globálně projde za život nějakým psychickým onemocněním. Mezi nejzávažnější světové problémy v současné době patří stále se navyšující počet drogově závislých.

Závislost je velmi komplexní, bio-psycho-sociálně-spirituální problém. Z hlediska příčiny a léčby neexistuje žádný univerzální vzorec vzniku závislosti ani univerzální lék. V poslední době se začíná rozbíjet paradigma, že drogovou závislost způsobují drogy, tedy že je závislost organická porucha mozku. Odborníci se nově přiklání k teorii, že závislost je způsobena zejména nevyřešeným osobním tématem – problém v rovině psychologické (trauma), sociální nebo spirituální. K tomuto obratu přispěl zejména tzv. Rat Park experiment Bruce K. Alexandera. Doporučuji si tento pokus vyhledat, protože je přelomovým v chápání závislostí a potvrzuje, že závislost by mohla být manifestací mnohem hlubšího problému.

V Peru nedaleko města Tarapoto se nachází komunitní centrum Takiwasi, ve kterém se k léčbě závislostí užívá tradiční domorodá amazonská medicína, která pracuje i s ayahuascou. Poslední výzkumy odhalují, že by tento koncept terapie mohl být adekvátním alternativním řešením pro léčbu nejen závislostí, ale i jiných mentálních poruch.

V Takiwasi se v rámci terapie pracuje s modelem tří pilířů: život v komunitě, psychoterapie a tradiční rostlinná medicína. Absolvování celé procedury trvající minimálně 9 měsíců je velmi náročné a není výjimkou, že někteří léčbu nedokončí.

Pacient musí projít fyzickou očistou, která zahrnuje pobyt na samotce. Je to forma abstinence, podávají se purgativní (očistné) přípravky na rostlinné bázi, které očišťují tělo fyzicky i spirituálně nebo zmírňují abstinenční příznaky. Klient si po celý pobyt prochází restrukturací, což by mohla být forma přenastavení životních postojů, nějaké řešení vztahů s okolím a s bytostným já. Je tu snaha nalézt spirituální rozměr vlastní osobnosti nebo být si alespoň vědom existenciálních otázek a pokusit se na ně odpovědět. Po celou dobu pobytu se dodržuje speciální dieta a sexuální půst. Dále jsou zařazena detoxikační sezení s rostlinami. Ayahuascová sezení jsou nedílnou součástí. Je to rituál probíhající od večerních do brzkých ranních hodin, vedený léčitelem (curandero), který prostřednictvím písní (íkaros) komunikuje s duchem rostliny. Kromě toho mají i funkci při navozování změněného stavu vědomí, kterého se dosahuje prostřednictvím ayahuascy.

Ano, ano, stále se setkávám ve společnosti s argumentem „léčit drogu drogou“, ovšem bylo by dobré si nejprve nadefinovat, co to tedy droga je. Ve smyslu droga jako návyková látka je vždy na místě zmínit, že ayahuasca návyková a toxická není.

V čem je gró účinků ayahuascy při léčbě závislostí? Změněný stav vědomí může umožnit sáhnout si do hloubky svého vlastního já, odhalit trauma a pomoci ho zpracovat, přináší vhledy, pochopení určitých událostí, možnost nahlédnout na ně z jiného úhlu. Objevuje se tendence tíhnout ke zdravějšímu způsobu života, převaha pozitivních emocí a obecně zvýšení vnímání vlastních emocí (introspekce), monitorování vlastních myšlenkových pochodů, změna myšlenkových vzorců, odpuštění sobě nebo okolí, překonání pocitu viny, rozvoj spirituality. Často zmiňovaný je i prožitek symbolické smrti – zanechání „starého já“ a znovuzrození.

Ayahuasca – pokrm pro duši

A kde dál by mohla „ája“ pomoci? Podobné schéma jako u drogových závislostí se ukazuje i u poruch příjmu potravy (PPP) a poruch osobnosti. Pakliže se v etiologii nemoci objevuje trauma, problém vzniká pravděpodobně z nezpracovaných negativních emocí (pocitu studu, deprese) a porucha je pokus tyto pocity oslabit. Lidé trpící PPP se snahou vyléčit se pomocí ayahuascy uváděli zejména subjektivní změnu vzorců chování, pokles myšlenek spojených s poruchou, úbytek deprese a úzkostí, snížení užívání návykových látek, sebevražedných myšlenek nebo sebepoškozování, lepší vztah s vlastním tělem a náhlá uvědomění si svého těla jako „daru“. Dalšími tématy bylo řešení existenciálních problémů a kladné změny v sebevědomí, sebedůvěře, sebeodpuštění, sebelásce, sebeúctě a regulaci emocí.

Ayahuasca je zavedla ke kořenům nemoci nebo ukázala některá vodítka k pochopení, proč právě je tato nemoc ovládla. Co může být znepokojující pro mnohé odborníky, je dieta, kterou je doporučené držet před užitím ayahuascy, z důvodu duševní i fyzické očisty. Poruchy příjmu potravy jsou spojeny s obsesivními myšlenkami týkajícími se jídla a pro některé jedince může být psychicky těžké znovu přemýšlet nad jídlem – co jíst a co ne. Potenciálním problémem pro osoby trpící poruchou příjmu potravy by mohlo být zvracení, které je mnohdy součástí procesu při ceremonii a zároveň symptomem onemocnění, účastníci však tvrdí, že zvracení při ceremonii přinášelo pocit úlevy.

Ayahuasca – přítel a ochránce

Ayahuasca se jeví i jako efektivní nástroj pro léčbu posttraumatické stresové poruchy (PTSD).

Účinným faktorem se v tomto případě zdá schopnost aktivovat oblast v mozku – amygdalu, která je asociována se strachem, který vytváří symptomy nemoci. Skrze to dokáže vyjevit traumata, znovu je prožít a snížit stres, které vytvořily.

Odborníci se shodují, že psychedelika jsou katalyzátory psychoterapie. V rozšířeném stavu vědomí se člověku vyjeví skryté obsahy, které klasická psychoterapie objevuje i měsíce, někdy i roky. Důležitá je ale právě integrace a analýza psychedelického zážitku a vynořených obsahů z nevědomí. Mimo jiné má ayahuasca také prokázaný účinek na zlepšení depresí a působí jako anxiolytikum, zejména harmin.

Tyto závěry potvrzuje například i observační studie z Kanady, která prokázala pozitivní vliv ayahuascy na léčbu některých mentálních onemocnění, všímavost, náhled na život, zvládání životních situací, nese s sebou pozitiva spojená se sociálním životem (pocit jednoty, propojení, empatie). Velkým benefitem ayahuascy je také fakt, že na ní nevzniká závislost, obdobně jako na ostatních klasických psychedelických látkách. Jak to je možné? Závislost vzniká primárně v místě mozku zvaném nucleus accumbens působením dopaminu. Látky jako kokain, amfetaminy, metamfetaminy se vážou na dopaminové receptory a ty se „použitím“ zanořují, tedy je potřeba další a vyšší dávky k dosažení kýženého efektu. Opakovaným užitím vzniká závislost. Výhoda psychedelik je, že působí primárně na serotoninové receptory v kůře mozku, které se také zanořují, ale protože kůra není zodpovědná za závislost, nevzniká potřeba opakovaného užití. Ba co více, kvůli zanoření serotoninových receptorů máme zvýšenou hladinu tohoto neurotransmiteru a ten způsobuje něco, čemu říkáme afterglow – antidepresivní účinek.

Takže abychom si to shrnuli, ayahuasca má antidepresivní a anxiolytický účinek. Tyto problémy pod sebe zahrnují výše jmenované závislosti, poruchy příjmu potravy a posttraumatickou stresovou poruchu. Má schopnost pomoci konfrontovat se s traumatem, dává šanci jej vyřešit. Dokáže vyjevit vzorce přemýšlení a chování a dovést nás k sebepřijetí, odpuštění sobě i okolí, ukázat nám novou cestu. Spojí nás s něčím transcendentálním. Také snižuje strach ze smrti. Jak? Prožijete si ji, symbolicky. Pomáhá, ale na oplátku žádá, abychom se i my snažili.

Chtěla bych však podotknout, že se nejedná o žádný zázračný lék. Psychedelika a změněné stavy vědomí s nimi související mohou být pro některé z nás tenkým ledem. Pakliže se člověk rozhodne tuto rostlinu užít, není vyloučen její pozitivní efekt, nikdo však nezaručuje hladký průběh zkušenosti. Je dobré se řádně připravit, vědět, kdo nápoj podává, zvážit set a setting, zajistit si aftercare (psychoterapii za účelem integrace zkušenosti). Terapeuty, kteří s takovou zkušeností umí pracovat a užívají transpersonální přístupy, můžete nalézt na stránkách České psychedelické společnosti www.czeps.org jako „Síť odborníků pro integraci psychedelické zkušenosti“.

Psychedelika obecně jsou velmi mocnými nástroji psychoterapie a seberozvoje, ale je potřeba s nimi zacházet s úctou a respektem.

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

Cali trip za Growshop.cz 400x400
weedshop 3

Další články:

Nepřehlédněte:

Proč podzemní skleník. Není divu. Ve Střední Evropě rozhodně nepanují podmínky vhodné pro celoroční pěstování ovoce nebo zeleniny.
Dokážete si představit příjemný aromatický a chutný zážitek z kouření bez účinků THC? Možná se vám jako první vybaví CBD, ale mýlíte se.
Účinek a chuť na n-tém stupni. Gorila, Buddha Gelato, Buddha Cookie, Buddha DoSi2 a Buddha Weeding Cheesecake.